تبلیغات
کوچه های خیالی - دروغ...
کوچه های خیالی

 

 

 

 

کمــی دروغ بگـو پینـوکیــو

دروغـــ هـای تــو قابــل تحمـل تــر بــود !

بــه خاطــر کودکـــی بــود و شیطنـــت

بـــه خـاطـــر ایــن بـود کــه دنیـای آدمهــا را تجربــه نکـرده بــودی

کـه ببینــی یـک دروغ ، چــه هـا میکنــد !

ایـن جــا دروغشــان بـه بهـای یکــ زنـدگی تمـــام میشـــود !

بـــه بهـــای یکـــ دل شکستــــــن !

اینجـــا دروغ هـــا بـاعــث مـــرگ عـشـــق و اعتمـــاد میشــود !

ایــن جــا آدم هــا دروغ هــای شـاخ دار می گوینــد

بعـد دمــاغــ دراز خــود را جراحــی زیبایی می کننـــد !!

 

 

 


نوشته شده در پنجشنبه 10 اسفند 1391 ساعت 09:33 ب.ظ توسط بهاره نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت